28/11/10

Προκήρυξη για τη θέση προέδρου στο Πράσινο Ταμείο

Η θέση που προκηρύσσεται αφορά τη θέση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, το οποίο έχει ιδρυθεί με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Η ίδρυση του Πράσινου Ταμείου έγινε με το νόμο 3889/ 2010 (Α’182) για τη Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. Στις αρμοδιότητές του έχουν ενταχθεί και αυτές που προβλέπονται στο αρ.19 του ν.δ.1262/1972 (Α’ 194).
Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ίδιου νόμου, ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν επιστημονική κατάρτιση (κατοχή αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής), προσόντα και εμπειρία σχετικά με τους καταστατικούς σκοπούς του Ταμείου.
Το Πράσινο Ταμείο:
 • Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και απολαύει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου.
 • Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη, που διορίζονται για τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
-Οι αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3889/ 2010 (Α’182).
-Από τους καταθέτοντες υποψηφιότητα θα επιλεγεί και θα οριστεί από την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου.
-Η θητεία του προέδρου του ΔΣ είναι τετραετής.
-Ο οριζόμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής.
- Ο Πρόεδρος του Ταμείου θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η θέση του μπορεί να πληρούται και με απόσπαση από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του Άρθρου 1 του ν. 1256/1982.
Θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω προσόντα:
1) Κατοχή πτυχίου που να σχετίζεται με τα οικονομικά / χρηματοπιστωτικά.
2) Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
3) Άριστη γνώση της Αγγλικής.
4) Προϋπηρεσία στον τραπεζικό τομέα.
5) Διοικητική εμπειρία.
6) Να μην έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή άλλη ενεργή επαγγελματική σχέση με φορείς υλοποίησης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων που να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητα του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να προσκομίσουν όσα στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων θα είναι:
1) Λευκό ποινικό μητρώο.
2) Να μην είναι αιρετά μέλη σε οποιοδήποτε επίπεδο διακυβέρνησης.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής στοιχειών ορίζεται η Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2010.
Φόρμα υποβολής αίτησης μπορεί να βρει κανείς στο www.opengov.gr 

Θα διπλασιασθεί το 2011 ο ρυθμός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

Η ενεργειακή πολιτική στις ΑΠΕ μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπως τονίζει στην «Η» ο γενικός διευθυντής της IBC Solar, υπογραμμίζοντας πως την επόμενη χρονιά αναμένεται σημαντική αύξηση της αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Συνέντευξη του κ. Πάνου Μπιάζου, γενικού διευθυντή της εταιρείας IBC SOLAR Α.Ε., στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Η αγορά φωτοβολταϊκών επιταχύνει την ανάπτυξη, δημιουργώντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά. Τι πρόκειται να δούμε προσεχώς, και ποιο το μερίδιο αγοράς που στοχεύει να αποσπάσει η IBC Solar στο εγγύς μέλλον;
Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις, ξεπερνά σημαντικά τον στόχο που θέτει η πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Παράλληλα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο, παρόλο που μπορεί να ενδυναμωθεί περαιτέρω, απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό την αδειοδοτική διαδικασία. Οι παράγοντες αυτοί συντελούν στην διαμόρφωση μιας θετικής δυναμικής στην αγορά των φωτοβολταϊκών για τα επόμενα χρόνια, καθώς επίσης και στην ελληνική οικονομία γενικότερα η οποία διέρχεται μιάς βαθιάς ύφεσης. Ο ρυθμός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων θα διπλασιασθεί, εκτός απροόπτου, το 2011 και θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Η IBC Solar, ως μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς εταιρείες φωτοβολταϊκών συστημάτων, θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα παρέχοντας τεχνογνωσία, ποιοτικό εξοπλισμό και εγγυήσεις απόδοσης. Οι άμεσοι στόχοι που έχουμε θέσει είναι η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς στον τομέα παροχής εξοπλισμού για μεσαία και μεγάλα φ/β έργα και η ενδυνάμωση, μέσω της υποστήριξης και εκπαίδευσης των εγκαταστατών, του δικτύου διανομής οικιακών συστημάτων.
Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν από τρία περίπου χρόνια, στοχεύοντας να αποτελέσει έναν από τους κυρίαρχους προμηθευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων και λύσεων. Ποια τα απολογιστικά στοιχεία έως σήμερα;
Η πορεία της εταιρείας μας έχει ακολουθήσει τους γενικότερους ρυθμούς ανάπτυξης του φ/β τομέα. Το 2010 αποτέλεσε έτος ωρίμανσης της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών, και η IBC Solar, λόγω της ισχυρής θέσεως που κατέχει παγκοσμίως στη διανομή φ/β συστημάτων, δεν επηρεάσθηκε από τη γενικότερη έλλειψη εξοπλισμού, καταφέρνοντας να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στην Ελλάδα και να ενισχύσει την κερδοφορία της προσφέροντας ποιοτικά φ/β προϊόντα μεγάλων προμηθευτών παγκοσμίως, όπως η Suntech Power, η Sanyo, η Yingli, η Fronius, η SMA, η Danfoss κ.α. Παράλληλα, βρισκόμαστε σε ώριμη φάση διαπραγματεύσεων για την απόκτηση αδειών ώστε να προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις σε μεγάλους φ/β σταθμούς στην Ελλάδα.
Πρόσφατα συνδέθηκαν με το δίκτυο της ΔΕΗ, επιπλέον οκτώ φωτοβολταϊκά συστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Λιβαδειάς. Τι αφορά το συγκεκριμένο έργο;
Τα συγκεκριμένα έργα αφορούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 10 kWp έκαστο και είναι μέρος του συνόλου αντίστοιχων έργων που υλοποιούνται καθημερινά από το δίκτυο συνεργατών μας σε οικιακές στέγες.
Η IBC Solar υποστηρίζει ένα ευρύ δίκτυο εγκαταστατών που δραστηριοποιείται στα οικιακά φωτοβολταϊκά σε όλη την επικράτεια, και το οποίο συστηματικά επεκτείνεται.
Η εταιρεία μας, έχοντας 28 χρόνια εμπειρίας στα φ/β έργα, παρέχει τεχνική υποστήριξη στους συνεργάτες της, εκπαίδευση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση φ/β συστημάτων και ενημέρωση για τα προϊόντα της (φ/β πλαίσια, βάσεις στήριξης, αντιστροφείς) και τις αποδόσεις αυτών. Επιπλέον, σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες που πρωταγωνιστούν στον τομέα του οικιακού φωτοβολταϊκού, η εταιρεία προσφέρει στους συνεργάτες τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν στον τελικό πελάτη τους και τη χρηματοδότηση του έργου.
Πρέπει να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η γραφειοκρατία
Ποια τα περιθώρια μεγέθυνσης της αγοράς «πράσινης» ενέργειας στη χώρα μας και ποιες υποκατηγορίες θα πρωταγωνιστήσουν μελλοντικά στην ανάπτυξη του κλάδου;
Ο εθνικός στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι η κάλυψη από ΑΠΕ του 40% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020. Η συμβολή των φωτοβολταϊκών ορίσθηκε στα 1,5 GWp ως το 2014 και στα 2,2 GWp ως το 2020, των αιολικών στα 4 GWp ως το 2014 και στα 7,5 GWp ως το 2020 και των Υδροηλεκτρικών στα 3,7 GWp και στα 4,65 GWp αντίστοιχα, ενώ μικρότερη συμμετοχή έχουν τα ηλιοθερμικά και η βιομάζα.
Τα φωτοβολταϊκά βέβαια, με το επενδυτικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν βάση των κατατεθειμένων αιτήσεων, έπρεπε να έχουν αναλογικά μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν ουσιαστικά το εν δυνάμει μέγεθος της αγοράς των ΑΠΕ, και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε κατηγορίας στην πίτα της πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα κατά τα επόμενα χρόνια.
Η υλοποίηση μιας τέτοιας ενεργειακής πολιτικής στις ΑΠΕ θα συμβάλει ουσιαστικά, με το μέγεθος των επενδύσεων και τις νέες θέσεις εργασίας που συνεπάγεται, στην αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, προκειμένου να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να αποσαφηνισθούν πολλά σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου, να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η γραφειοκρατία ώστε η Ελλάδα, με τις κλιματολογικές συνθήκες που διαθέτει, να προσελκύσει αντί να αποτρέψει τους Ελληνες και ξένους επενδυτές στις ΑΠΕ.
ΕνδιαφέρονΤο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις, ξεπερνά σημαντικά το στόχο που θέτει η πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΚΑ.
ΑνάπτυξηΟ ρυθμός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων θα διπλασιασθεί, εκτός απροόπτου, το 2011 και θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

ΠΗΓΗ: Ημερησία 

23/11/10

Εγκαινιάστηκε ο μεγαλύτερος σταθμός ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη

Ένας σταθμός ηλιακής ενέργειας ισχύος 70 μεγαβάτ, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, εγκαινιάστηκε την Τρίτη στη βορειοανατολική Ιταλία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αμερικανική εταιρεία SunEdison που τον κατασκεύασε.

"Ο μεγαλύτερος σταθμός φωτοβολταϊκών που λειτουργεί στην Ευρώπη ολοκληρώθηκε και θα συνδεθεί με το δίκτυο μέσα σε 9 μήνες", πρόσθεσε η SunEdison.
Ο σταθμός βρίσκεται στην επαρχία Ροβίγκο, στην περιφέρεια του Βένετο, έχει ισχύ 70 μεγαβάτ, εκτείνεται σε επιφάνεια 850.000 τετραγωνικών μέτρων και μετρά 280.000 ηλιακά πάνελ.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας του θα καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα 16.500 νοικοκυριών και θα αποτρέψει την έκλυση περισσότερων από 40.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Η Ιταλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιταλικής κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: ΣΚΑΙ

19/11/10

ΔΕΣΜΗΕ: Θετικές επιδόσεις εμφάνισε και τον Οκτώβριο ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Θετικές επιδόσεις εμφάνισε και τον Οκτώβριο ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ εντάχθηκαν στο σύστημα 40 νέα «πράσινα» μεγαβάτ, και πλησίασαν τα 1.500 μεγαβάτ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το energypress.gr, τα αιολικά κινήθηκαν ανοδικά για τρίτο συνεχόμενο μήνα και έφτασαν τα 1.003 μεγαβάτ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Θετικούς ρυθμούς εμφάνισαν και τα φωτοβολταϊκά με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ να εμφανίζει τον Οκτώβριο αύξηση 25% και να αγγίζει τα 125 μεγαβάτ.

Στα υδροηλεκτρικά προστέθηκαν νέα συστήματα ισχύος 7 μεγαβάτ, με τη συνολική ισχύ να διαμορφώνεται στα 192 μεγαβάτ. Οι συνολικές εγκατεστημένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΑΠΕ προσεγγίζουν τα 1.500 μεγαβάτ.

Ακόμη, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, η ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη τον Οκτώβριο από φωτοβολταϊκά συστήματα ήταν περίπου 25.000 μεγαβατώρες, ενώ άλλες 232.000 μεγαβατώρες ηλεκτρισμού έδωσαν οι υπόλοιπες ΑΠΕ.


ΠΗΓΗ: GREEN MARKETS

16/11/10

“Χτίζοντας το μέλλον”

Tο Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα Κτίρια 
και την Πράσινη Ανάπτυξη

 Τον Ιούλιο του 2010, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε τους άξονες των αναπτυξιακών παρεμβάσεών του για το διάστημα 2010– 2015. Το συνολικό πρόγραμμα προέβλεπε επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ύψους €41 δισεκατομμυρίων και τη δημιουργία 200.000 θέσεων εργασίας κατά την περίοδο αυτή. Σημαντικό κομμάτι αυτών των παρεμβάσεων ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.
Σήμερα, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον». Το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2011 και θα διαρκέσει μέχρι το 2020. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν 3.100.000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτίρια (μονοκατοικίες, διαμερίσματα και εμπορικά κτίρια) ενώ το όφελος για τους πολίτες από την εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι 9 δισ. ευρώ.
Οι πόροι αυτοί αφενός θα επιτρέψουν στην χώρα μας να επιτύχει τους στόχους της για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020, αφετέρου θα αποτελέσουν ένα κινητήριο μοχλό για την παραπέρα ανάπτυξη και εξειδίκευση του κλάδου των οικοδομικών κατασκευών και της βιομηχανίας δομικών υλικών και ενεργειακών προϊόντων.

Το Πρόγραμμα
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής που ασκεί, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης, θεωρεί επιβεβλημένη τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας.
Στην Ελλάδα, τα κτίρια καταναλώνουν το 40% περίπου της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα κατά μεγάλο ποσοστό στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για το λόγο αυτό, η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι σημαντική παράμετρος της Εθνικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Επιπροσθέτως, οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος ζουν, επί το πλείστον, σε ακατάλληλα κτίρια, γεγονός που οδηγεί σε κοινωνική ανισότητα στην κατανάλωση ενέργειας, εκθέτει περισσότερο τους οικονομικά αδύναμους στα ακραία καιρικά φαινόμενα και καθιστά δύσκολη την χρηματοδότηση των απαραίτητων ενεργειακών παρεμβάσεων.
Η υλοποίηση του Προγράμματος «Χτίζοντας το Μέλλον» επιδιώκει την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
 • Τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιριακού τομέα και την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής του ποιότητας.
 • Τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών για την ανακαίνιση των κτιρίων τους.
 • Τη μείωση του λειτουργικού κόστους των κτιρίων.
 • Τη δημιουργία νέου, σύγχρονου και παγκοσμίως ανταγωνιστικού οικονομικού αντικειμένου για τον κατασκευαστικό κλάδο και την εγχώρια βιομηχανία δομικών υλικών και ενεργειακών προϊόντων.
 • Την τόνωση της αγοράς βιομηχανικών ενεργειακών προϊόντων που παρουσιάζουν μεγάλη παραμένουσα αξία.
 • Τη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων μόνιμων θέσεων εργασίας και παράλληλα τη συμβολή στην διατήρηση θέσεων εργασίας σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία. 
Το πρόγραμμα αναβάθμισης του κτιριακού τομέα της χώρας που παρουσιάστηκε σήμερα και αποτελεί μέρος των 3.100.000 εκατ. ενεργειακών παρεμβάσεων σε κτίρια έως το 2020, περιλαμβάνει δράσεις για το 2011 – 2012 σε τρία επίπεδα: 
 1. Δράσεις ενσωμάτωσης προηγμένης και ώριμης τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και βελτίωση της περιβαλλοντικής του ποιότητας στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος, δεδομένου ότι η δράση αυτή απευθύνεται τόσο στα κτίρια κατοικίας, όσο και στα εμπορικά κτίρια. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια σύμπραξη ανάμεσα στο δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες. Θα εκτελεστεί με βάση εθελοντικές συμφωνίες ανάμεσα στο κράτος, την κατασκευαστική βιομηχανία και το εμπόριο που θα επιτρέψουν τη σημαντική μείωση του κόστους των παρεμβάσεων. Προβλέπονται: 
·         Επτά παρεμβάσεις στα κτίρια κατοικίας:
Παρέμβαση 1: Αντικατάσταση κουφωμάτων με αντίστοιχα υψηλών προδιαγραφών σε 20.000 κατοικίες.
Παρέμβαση 2: Αντικατάσταση μονών υαλοστασίων με διπλά low –e σε 25.000 κατοικίες.
Παρέμβαση 3: Εγκατάσταση 5.000 ηλιακών συλλεκτών.
Παρέμβαση 4: Εγκατάσταση ψυχρών οροφών σε 20.000 κατοικίες.
Παρέμβαση 5: Μόνωση της οροφής σε 20.000 κατοικίες.
Παρέμβαση 6: Μόνωση της πρόσοψης σε 20.000 κατοικίες.
Παρέμβαση 7: Αντικατάσταση 20.000 συμβατικών συστημάτων θέρμανσης με νέα υψηλής απόδοσης.

·         Πέντε παρεμβάσεις σε εμπορικά κτίρια:
Παρέμβαση 1: Εγκατάσταση ολοκληρωμένων προσόψεων υψηλών προδιαγραφών, δηλαδή κουφωμάτων, υαλοστασίων και συστημάτων σκίασης σε 3.000 εμπορικά κτίρια.
Παρέμβαση 2: Εγκατάσταση εξωτερικής μόνωσης σε 5.000 εμπορικά κτίρια.
Παρέμβαση 3: Εγκατάσταση συστήματος ψύξης – θέρμανσης – αερισμού με συστήματα υψηλής απόδοσης σε 5.000 εμπορικά κτίρια.
Παρέμβαση 4: Αντικατάσταση του συστήματος τεχνητού φωτισμού σε 10.000 εμπορικά κτίρια.
Παρέμβαση 5: Αντικατάσταση ή εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ενεργειακού ελέγχου σε 1.000 εμπορικά κτίρια 
 1. Επιδεικτικές και πιλοτικές δράσεις σε έργα μεγάλης κλίμακας προϊόντων και τεχνολογιών υψηλής ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης που παρουσιάζουν αυξημένη παραμένουσα αξία. Έτσι θα διευκολυνθεί η διείσδυση τους στην πραγματική αγορά, αλλά και ταυτόχρονα θα προωθηθούν οι σχετικές ενεργειακές πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί, π.χ. κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
Έως σήμερα έχουν σχεδιαστεί και είναι ήδη σε φάση μελέτης και εφαρμογής οκτώ μεγάλα ενεργειακά επιδεικτικά και πιλοτικά προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων εκτελούνται έργα μετά από εθελοντικές συμφωνίες με τη βιομηχανία. Τα έργα επίδειξης είναι:
  • Πράσινες γειτονιές,
  • Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών,
  • 40 Πράσινα σχολεία,
  • 100 Πράσινες οροφές,
  • Ενεργειακά βιοτεχνικά και εμπορικά κτίρια,
  • Πράσινο ορεινό χωριό,
  • Πράσινο νησί,
  • Πράσινα στρατόπεδα.
Οι επιδεικτικές και πιλοτικές παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν με 80 εκατ. ευρώ περίπου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και θα στηριχθούν και σε εθελοντικές συμφωνίες με τους ιδιώτες. 
 1. Δράσεις συντονισμένης βιομηχανικής και ακαδημαϊκής έρευνας, ώστε να σχεδιαστούν και αναπτυχθούν καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης και ποιότητας με στόχο τη διάθεση τους τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά.
 Το Πρόγραμμα «Χτίζοντας το μέλλον» εκπονήθηκε από το ΥΠΕΚΑ με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Διαβάστε περισσότερα 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ


Στη Γερμανία τοποθετούνται κάθε χρόνο σχεδόν 1 εκατ. τετραγωνικά μέτρα πράσινων οροφών. Στη Σουηδία, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να ξαναδημιουργήσουν το φυσικό χώρο που χρειάστηκαν για να χτιστούν, αυτή τη φορά στην οροφή τους.


Γενικά, τα φυτεμένα δώματα εκτιμάται ότι μπορούν να επαναφέρουν στις πόλεις μέρος της «χαμένης» φύσης, βελτιώνοντας το μικροκλίμα, μειώνοντας την ηχορύπανση και περιορίζοντας την απορροή ομβρίων υδάτων μέχρι και κατά 90%.
Παράλληλα, τα πράσινα δώματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτα οικονομικά και αισθητικά οφέλη, ενώ -σε αντίθεση με ότι πιστεύει η πλειοψηφία των πολιτών- το κόστος της δημιουργίας τους δεν είναι απαγορευτικό. Δυστυχώς,  στην Ελλάδα, η ανάπτυξη φυτεμένων δωμάτων βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο, γεγονός που επιτάσσει  -μεταξύ άλλων- τη θέσπιση κινήτρων για όσους αποφασίζουν να «πρασινίσουν» τις οροφές τους, αλλά ενδεχομένως και σχετικών υποχρεώσεων για τους κατασκευαστές.
Ξεκινώντας από αυτόν τον προβληματισμό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Φυτεμένων Δωμάτων «IGRA-International Green Roof Association», διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Φυτεμένα Δώματα: η ανάκτηση του χαμένου εδάφους», στις 25 Νοεμβρίου, στο αμφιθέατρό του.
Ο  διευθυντής της IGRA, W. Ansel, εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, και  διακεκριμένοι αρχιτέκτονες και ειδικοί στην τεχνολογία πράσινων στεγών, θα αναλύσουν τα πολλαπλά οφέλη των φυτεμένων δωμάτων και τη συμβολή τους στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και θα παρουσιάσουν έργα και προγράμματα από την Ελλάδα και τον κόσμο.
Η ημερίδα πραγματοποιείται  με την υποστήριξη της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και χορηγούς τις εταιρείες EGREEN, ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και ALTO.

ΠΗΓΗ: ΤΕΕ 

Χτίζοντας το μέλλον: απαιτούνται γερά θεμέλια

Ζητούσαμε οικονομικά κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα ήδη από το 2002. Οχτώ χρόνια μετά η σημερινή κυβέρνηση κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι όμως αρκετό;
Σε μία ‘ανύποπτη’ χρονικά περίοδο η κυβέρνηση ανακοίνωσε ίσως το πιο μεγαλόπνοο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα ‘Χτίζοντας το μέλλον’ στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 1 εκατομμυρίων κτιρίων ως το 2020, κυρίως μέσα από εθελοντικές συμφωνίες με τη βιομηχανία προκειμένου οι τελευταίες να παρέχουν πραγματικές εκπτώσεις τουλάχιστον 20% σε προϊόντα και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας.
Στη θεωρία, το κίνητρο είναι το χαμηλότερο κόστος επένδυσης και η δημιουργία μίας μεγάλης αγοράς με προϊόντα και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας από την οποία θα ενισχυθεί ο κατασκευαστικός κλάδος. Σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace η εφαρμογή του προγράμματος θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες από 140.000 θέσεις εργασίας.
Η εξέλιξη αυτή μας ικανοποιεί, ανέκαθεν άλλωστε υποστηρίζαμε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το μισό της λύσης για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών σε συνδυασμό με το υπόλοιπο μισό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στους δύσκολους καιρούς αναδείξαμε τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της, ενώ έχουμε δώσει συμβουλές στους πολίτες προκειμένου να εξοικονομήσουν ενέργεια και χρήματα σπίτι τους.
Αυτά όμως πρέπει να έχουμε και τώρα υπόψη αν θέλουμε το πρόγραμμα αυτό να αποδώσει καρπούς. Η εμπειρία έχει δείξει ότι στην πράξη οι εθελοντικές συμφωνίες από μόνες τους δε λειτουργούν. Απαιτούνται ισχυρά φορολογικά κίνητρα για τους πολίτες προκειμένου να ‘κινηθεί’ η αγορά. Επίσης, παραμένει ασαφές ποιος θα είναι ο ρόλος του τραπεζικού τομέα στο πρόγραμμα, καθότι χωρίς την παροχή κρατικών εγγυήσεων προς τις τράπεζες και χαμηλότοκων δανείων προς τους πολίτες η πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε οικίες και εμπορικά καταστήματα και γραφεία καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολη αυτή την περίοδο.
Η Greenpeace ήδη από το 2007 έχει καταθέσει στην τότε κυβέρνηση πρόταση για ένα ολοκληρωμένο πακέτο κινήτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ελλάδα. Στις αρχές του 2010, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, η Greenpeace κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για παροχή φορολογικών κινήτρων προς τους πολίτες που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στην γρηγορότερη έξοδο της χώρας από την κρίση.
Η κυβέρνηση δείχνει ότι έχει λάβει το μήνυμα. Είμαστε ήδη στα μισά της διαδρομής. Μείνετε μαζί μας για να την ολοκληρώσουμε με επιτυχία.

ΠΗΓΗ: GREENPAECE  14/11/10

«Πράσινο» μέλλον - Δική μας Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Συνταξιούχος μηχανικός δημιούργησε ένα υβριδικό σύστημα παραγωγής ρεύματος για τρία διαμερίσματα στην Τήνο

Ο διάσημος αμερικανός οικονομολόγος Τζέρεμι Ρίφκιν έχει οραματιστεί έναν κόσμο μέσα στον οποίο κάθε σπίτι, στα επόμενα 20 χρόνια, θα έχει το δικό του σύστημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Πόσο μακριά βρισκόμαστε σήμερα από την
εποχή που δεν θα είμαστε εξαρτημένοι από τις εταιρείες παροχής ενέργειας; Ίσως όχι πολύ. Ήδη εδώ και λίγα χρόνια στην Τήνο ένας συνταξιούχος μηχανικός της ΔΕΗ, ο 70χρονος κ. Γ. Μπέτζιος, έχει δημιουργήσει ένα δικό του υβριδικό σύστημα (με παράλληλη χρήση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννήτριας), το οποίο καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών
αναγκών τριών διαμερισμάτων, καθώς και τις ανάγκες για θέρμανση και ζεστό νερό. Μάλιστα, στο δικό του σύστημα θα βασιστεί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ για να μετατρέψει τη Γαύδο σε «πράσινο νησί». Να γίνει δηλαδή η πρώτη περιοχή της χώρας η οποία θα ηλεκτροδοτείται αποκλειστικά από τον ήλιο και τον άνεμο.
Oλος ο προβληματισμός της πρακτικής εφαρμογής αυτών των συστημάτων ξεκίνησε για τον κ. Μπέτζιο το 1986, οπότε και εγκατέστησε το πρώτο αυτόνομο σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε ταράτσα πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι. Η ανεμογεννήτρια όμως δεν άντεξε για πολύ.
Η δεύτερη απόπειρα έγινε 12 χρόνια αργότερα, το 1998, πολύ πιο μακριά, στη Μογγολία, με την εγκατάσταση τριών μικρών αυτόνομων συστημάτων σε χωριά απομακρυσμένα από το δίκτυο. Τα συστήματα λειτούργησαν για περίπου έναν χρόνο, αλλά και πάλι οι μικρές ανεμογεννήτριες αποδείχθηκαν αναξιόπιστες. «Έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί πολλά ακατάλληλα συστήματα που μπορεί να περιλαμβάνουν από μπαταρίες αυτοκινήτου, μικρού μεγέθους ανεμογεννήτριες, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Τα συστήματα αυτά βέβαιατελικά αστοχούν και εγκαταλείπονται. Κανένας έλεγχος δεν ασκείται από την Πολιτεία και οι πολίτες απογοητευμένοι επιστρέφουν στις γνώριμες πετρελαϊκές μηχανές» επισημαίνει ο κ. Μπέτζιος, τονίζοντας ότι πλέον τα σύγχρονα συστήματα λειτουργούν και λύνουν σημαντικά προβλήματα. Οικονομία 573 kWh
Απόδειξη αποτελούν τρία ενεργειακά αυτόνομα διαμερίσματα στον οικισμό Αγίας Παρασκευής της Χώρας της Τήνου, τα οποία λειτουργούν ως εξοχικές κατοικίες για τον κ. Μπέτζιο και τις κόρες του, αλλά και άλλες δύο εφαρμογές στο ίδιο νησί: υβριδικά συστήματα τοποθετήθηκαν για ηλεκτροδότηση κατοικίας στη Στενή και άρδευση κτήματος μικρής κλίμακας στο χωριό Αγάπη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιδιοκτήτης του κτήματος σπαταλούσε στο παρελθόν ενέργεια από πετρελαιοκίνητη αντλία 2 kW, ενώ τώρα αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια (με φωτοβολταïκά πάνελ) και καταναλώνει ενέργεια μικρότερη από 0,1 kWh. Συνολικά εξοικονομεί 573 kWh τον χρόνο. Αντλίες του είδους αυτού μπορούν να αντικαταστήσουν και τα γνωστά ενεργοβόρα πιεστικά τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στα νησιά, όπου υπάρχει έλλειψη νερού, αλλά και στην ηπειρωτική χώρα.
Ο κ. Μπέτζιος ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 1974. Τότε εργαζόταν στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης της Volkswagen στη Γερμανία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1977, η εταιρεία τον στέλνει στη Βραζιλία για να επιθεωρήσει τις πρώτες εφαρμογές χρήσης της αιθανόλης ως κύριου καυσίμου αυτοκινήτου. Στην Ελλάδα επιστρέφει το 1978 και δουλεύει στη Θεσσαλονίκη ως το 1981, στη ΔΕΦΑ (Γκάζι), στην Πυρκάλ και από το 1986 στη ΔΕΗ, από όπου συνταξιοδοτείται το 2003.
Πρότυπο για τη Γαύδο
«Ως εργαζόμενος της ΔΕΗ πάλευα από το 1986 για την υλοποίηση του σχεδίου μετατροπής των Αντικυθήρων αρχικά και μετέπειτα της Κύθνου σε ένα αυτόνομο ενεργειακά νησί με βάση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά τότε η ΔΕΗ δεν το ήθελε» αναφέρει. Σήμερα, αν και είναι συνταξιούχος, συνεργάζεται με τη ΔΕΗ (ΔΕΗ Ανανεώσιμες) ως σύμβουλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με βασικό συνεργάτη του τον κ. Ι. Παππά (είναι ο εμπνευστής και κατασκευαστής του κεντρικού συστήματος έλεγχου, καθώς και της ανεμογεννήτριας που ανταποκρίνεται σε αυτό), δουλεύουν πάνω στο υβριδικό σύστημα το οποίο προγραμματίζεται να εγκατασταθεί στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, τη Γαύδο.
Συγκριτικό πλεονέκτημα
«Εξετάσαμε την πρόταση του κ. Μπέτζιου, ζητήσαμε κάποιες βελτιώσεις και μόλις ολοκληρωθεί το τεχνικό κομμάτι θα την προωθήσω για έγκριση στο ΔΣ. Ελπίζω να μπορέσουμε σύντομα να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του συστήματος το οποίο θα παρέχει ενεργειακή αυτονομία στη Γαύδο» λέει μιλώντας στο «Βήμα» ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ κ. Ι. Τσιπουρίδης . Όπως επισημαίνει ο ίδιος, «οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και πρέπει να το εκμεταλλευθούμε. Τη δεκαετία του 1980 η ΔΕΗ είχε εγκαταστήσει σειρά φωτοβολταϊκών στα Αντικύθηρα, σ τους Αρκιούς, σ τη Γαύδο και σε ορισμένες βραχονησίδες. Είπαμε να επανέλθουμε με πιο ολοκληρωμένο τρόπο στη Γαύδο». ΟΔΗΓΟΣ: Τα μυστικά των φωτοβολταϊκών
Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί έναν ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο. Και τα φωτοβολταïκά συστήματα μπορούν να τον εκμεταλλευθούν προς όφελος του περιβάλλοντος αλλά και της τσέπης μας.«Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταïκό συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης περίπου ενός κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, τα συστήματα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των αιχμών ζήτησης και στην αποτροπή μπλακάουτ» λέει ο υπεύθυνος για θέματα ενέργειας της Greenpeace κ.Δ. Ιμπραήμ. Ο οικιακός καταναλωτής μπορεί να κάνει απόσβεση και να κερδίσει από την πώληση ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Διάρκεια ζωής
Τα φωτοβολταïκά έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (ως 30 χρόνια) και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Μπορούν να εγκατασταθούν σε μονοκατοικία αλλά και σε πολυκατοικία (σε στέγαστρο βεράντας ή με τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων ιδιοκτητών σε κοινόχρηστη ταράτσα). Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται όλη στο δίκτυο της ΔΕΗ,η οποία πληρώνει 55 λεπτά την κιλοβατώρα. Αφορολόγητα έσοδα
Όσοι έχουν εγκατεστημένο φωτοβολταïκό στο σπίτι τους εξακολουθούν να αγοράζουν ρεύμα από τη ΔΕΗ. Αν στο δίμηνο το φωτοβολταïκό παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 200 ευρώ και στο σπίτι καταναλώνεται ενέργεια αξίας 100 ευρώ, η ΔΕΗ θα καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη τη διαφορά, δηλαδή τα 100 ευρώ. Τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται.
Ο ισολογισμός
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο εκστρατειών πολιτικής του WWF Ελλάς κ.Αχ. Πληθάρα, ένα φωτοβολταϊκό παράγει ετησίως κατά μέσον όρο 1.100-1.500 kWh ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ. Στις νότιες και πιο ηλιόλουστες περιοχές παράγει περισσότερη ενέργεια από ό,τι στις βόρειες κόστος ενός φωτοβολταϊκού 2 kW είναι περίπου 10.000 ευρώ (περιλαμβάνονται ΦΠΑ και έξοδα σύνδεσης).Η δαπάνη μπορεί να καλυφθεί με δάνειο από τράπεζα. Η ετήσια παραγωγή ενέργειας (πρώτο έτος) υπολογίζεται σε 2.600 kWh και τα έσοδα στην 25ετία σε περίπου 36.000 ευρώ (καθαρά έσοδα περίπου 26.000 ευρώ).
Η απόλυτη οικιακή οικονομία
Ο κ. Βίλλας και η σύζυγός του παράγουν οι ίδιοι ό,τι καταναλώνουν
Παράλληλη χρήση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών
O 63χρονος συνταξιούχος κ. Μ. Βίλλας και η σύζυγός του Παναγιώτα ζουν μόνιμα έξω από τον οικισμό της Στενής στην Τήνο και είναι απολύτως αυτάρκεις. Με το υβριδικό σύστημα που τους έχει εγκαταστήσει ο κ. Μπέτζιος έχουν όσο ρεύμα χρειάζονται, ενώ παράγουν οι ίδιοι ό,τι καταναλώνουν: κρέας, τυριά, λαχανικά, αβγά, ψωμί, έχοντας αναπτύξει πλήρη οικιακή οικονομία. «Δεν θα έφευγα ποτέ από εδώ.Δεν θα εγκατέλειπα αυτόν τον τρόπο ζωής. Είμαστε αυτόνομοι, αυτάρκεις. Δεν έχουμε τίποτε ανάγκη» λέει ο κ. Βίλλας.
Στην περιοχή της Τήνου όπου αποφάσισε να ζήσει η οικογένεια του κ. Βίλλα δεν υπάρχει δίκτυο της ΔΕΗ. Αρχικά η παροχή ρεύματος του σπιτιού στηριζόταν σε μια ντιζελογεννήτρια, η οποία λειτουργούσε μόνο πέντε ώρες την ημέρα και το κόστος της ανερχόταν σε 250-300 ευρώ τον μήνα για την αγορά πετρελαίου. Και στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το κόστος για την αγορά και τις επισκευές των ντιζελογεννητριών.
Η εγκατάσταση του αυτόνομου συστήματος άρχισε σταδιακά. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν μπαταρίες, οι οποίες τις πέντε ώρες που λειτουργούσε η ντιζελογεννήτρια φορτίζονταν- περίπου με το ίδιο κόστοςκαι χάριζαν δωρεάν ρεύμα το υπόλοιπο 24ωρο. Σήμερα χρησιμοποιούνται οι ίδιες μπαταρίες, μία ανεμογεννήτρια 400 W και ένας μετατροπέας 1.000 W και το ζεύγος Βίλλα εξυπηρετείται θαυμάσια. Το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου συστήματος ήταν περίπου 5.500 ευρώ.
Μαζί με την ενεργειακή αυτονομία ο κ. Βίλλας και η σύζυγός του ασχολούνται εξίσου ενεργά και με την οικιακή οικονομία. Στο αγρόκτημά τους συντηρούν κατσίκια, πρόβατα, πουλερικά, διαθέτουν έναν μεγάλο λαχανόκηπο και, όπως λένε, «ψωνίζουμε σπανίως». Και είναι κάθε στιγμή έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε πρόβλημα. Σε περιόδους άπνοιας, για παράδειγμα, που οι μπαταρίες του συστήματος αρχίζουν να αδειάζουν, ο κ. Βίλλας κάνει σωστή διαχείριση ενέργειας και μόνο εφόσον η άπνοια συνεχίζεται μπαίνει σε λειτουργία η ντιζελογεννήτρια.
Το επόμενο βήμα είναι η αγορά μιας μεγαλύτερης ανεμογεννήτριας και ενός ισχυρότερου μετατροπέα για την πλήρη κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών ακόμη και σε περιόδους άπνοιας. Αν χρειαστεί, το σύστημα θα συμπληρωθεί και με φωτοβολταϊκό πάνελ.

Κόστος κατασκευής 15.000 ευρώ
Γ. Μπέτζιας: «Σε λίγο θα πουλάω ρεύμα στη ΔΕΗ»
Το τελικό κόστος για το υβριδικό σύστημα που εγκατέστησε ο κ. Μπέτζιος, το οποίο είναι ελληνικής έμπνευσης και κατασκευής και καλύπτει και τα τρία διαμερίσματα, υπολογίζεται σε περίπου 15.000 ευρώ και, όπως λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά, «σε λίγο καιρό θα μπορώ να πουλάω ρεύμα στη ΔΕΗ». Αυτή τη στιγμή το εγκατεστημένο σύστημα υποστηρίζει ψυγείο, τηλεόραση, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, ηλεκτρονικό υπολογιστή και «όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που χρειάζεται ένας μάστορας», όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος. Η κουζίνα είναι γκαζιού, ενώ ο ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελεί ιδιοκατασκευή. Μάλιστα ένα από τα τρία διαμερίσματα έχει και ενδοδαπέδια θέρμανση- η οποία θα λειτουργεί με ηλιοθερμία -, καθώς και υπόγεια δεξαμενή ζεστού νερού. Το τζάκι που έχει τοποθετηθεί είναι ενεργειακό για να υποβοηθά (αν και όποτε χρειάζεται πρόσθετη θέρμανση) την ενδοδαπέδια θέρμανση. 

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Η Μπιρμπίλη στο Φόρουμ Πράσινων Επενδύσεων

Στην απαραίτητη αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου των συγχρόνων κοινωνιών, ως επιτυχή επιλογή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην σπουδαιότητα της υπογραφής της Διακήρυξης για τη Συνεργασία των Μεσογειακών Κρατών, αναφέρθηκε στην ομιλία της στο Φόρουμ Πράσινων Επενδύσεων η Υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη. 
«Η υπογραφή της Διακήρυξης για τη Συνεργασία των Μεσογειακών Κρατών για την Κλιματική Αλλαγή πρέπει να σηματοδοτήσει την πολιτική θέληση και βούληση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο χαμηλών ρύπων, σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό που ξεκίνησε εδώ, στην Αθήνα θα εξελιχθεί σε μία δυνατή συμμαχία με ισχυρή φωνή στη διεθνή πραγματικότητα, πιέζοντας για μία παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα.
Οι πράσινες επενδύσεις, όπως για παράδειγμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν υψηλή οικονομική απόδοση και δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας συγκριτικά με τις συμβατικές τεχνολογίες.
Οι προσδοκίες για μεγαλύτερες αποδόσεις στο μέλλον, έχουν δημιουργήσει μια έκρηξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ, στις τεχνολογίες μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και άλλες πράσινες τεχνολογίες.
Οι αγορές αυτές αναπτύσσονται ραγδαία και μαζί τους αυξάνεται και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την απόσπαση του όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μεριδίου τους.
Αναπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες προσπαθούν, και κάποιες έχουν ήδη τοποθετηθεί στρατηγικά στις αγορές αυτές, με στόχο να εδραιώσουν ηγετικό ρόλο και να αποκομίσουν τα αναλογούντα κέρδη».
Αναφέρθηκαν οι παρεμβάσεις του ΥΠΕΚΑ όπως, μεταξύ άλλων, στη ψήφιση των νόμων για την ανακύκλωση, τις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια, θεμελιώνοντας έτσι, ένα στέρεο και διαφανές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα διευρύνεται και θα ισχυροποιείται συνεχώς.
Κλείνοντας η Υπουργός υπογράμμισε ότι «κάτω από την ισχυρή πίεση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και ιδιαίτερα της κλιματικής αλλαγής, η παγκόσμια οικονομική ατμομηχανή έχει αρχίσει να αναπτύσσει ταχύτητα προς το νέο πράσινο προορισμό, οι συνθήκες έχουν αρχίσει να ωριμάζουν και στη χώρα μας.
Η Κυβέρνησή μας έχει δεσμευτεί, έχει αναπτύξει και σταδιακά εφαρμόζει το σχέδιο για την πράσινη ανάπτυξη της χώρας μας.
Η αναπτυξιακή πολιτική της Ελλάδας δεν μπορεί να παραμείνει μυωπική και κοντόφθαλμη. Διαφωνώ απόλυτα με τη λογική που μας παρουσιάζει δέσμιους παρωχημένων συνταγών. Εδώ μας δίνεται μία ευκαιρία και δεν θα τη χάσουμε».

ΠΗΓΗ:  econews


12/11/10

Έξι αγροτικοί Νομοί πρωταθλητές σε φωτοβολταικές αιτήσεις

Τίτλο εθνικού πρωταθλητή με τις περισσότερες κατατεθειμένες αιτήσεις για φωτοβολταικά καταλαμβάνει η Βοιωτία, ενώ στην «αγροτική» κατηγορία τα σκήπτρα κατέχει η Αιτωλοακαρνανία, και ειδικότερα το Αγρίνιο. 
Έξι μάλιστα αμιγώς αγροτικές περιοχές, το Αγρίνιο, η Λάρισα, η Λαμία, οι Σέρρες, η Κατερίνη και η Λιβαδειά συγκεντρώνουν 2.240 αιτήσεις για αγροτικά φωτοβολταικά, το 40% δηλαδή των περίπου 6.000 που υπολογίζεται ότι έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα πανελλαδικά εκ μέρους των παραγωγών.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την καταμέτρηση των υποβληθεισών φωτοβολταικών αιτήσεων κάθε είδους που ολοκλήρωσαν πρόσφατα και για τους 52 νομούς της χώρας οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ.
Τα σκήπτρα της «αγροτικής» κατηγορίας κρατά το Αγρίνιο, με 750 αιτήματα για φ/β από ένα σύνολο 1.400 αιτημάτων κάθε είδους (από επιχειρήσεις, ιδιώτες, κ.ά.). Αιτία είναι προφανώς ο μεγάλος πληθυσμός από πρώην καπνοπαραγωγούς που έπειτα από την εγκατάλειψη τα τελευταία χρόνια των καλλιεργειών τους αναζητούν πλέον εναγωνίως εναλλακτικές πηγές εισοδήματος.
Ακολουθούν από πλευράς πλήθους αιτήσεων η Λάρισα (330), η Λαμία (300), οι Σέρρες (300), η Κατερίνη (280) και η Λιβαδειά (280). Αν και προς το παρόν η ΔΕΗ επιθυμεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η αποτύπωση της αντοχής της ηλεκτρικής γραμμής του κάθε νομού, εντούτοις είναι προφανές πως εκεί όπου υπάρχει το μεγαλύτερο πλήθος αιτήσεων, κάποιες θα περισσέψουν.
Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι στο ερώτημα τι θα γίνει εκεί όπου τα τοπικά δίκτυα δεν αντέχουν όλη αυτή την αιτηθείσα φ/β ισχύ, η απάντηση που δίνεται είναι «θα το διαχειριστούμε ανάλογα, άλλωστε είναι και θέμα πολιτείας, εμείς περιμένουμε να έχουμε πρώτα μια πιο πλήρη εικόνα όταν θα ολοκληρωθεί η αποτύπωση των τοπικών γραμμών».
Σε κάθε περίπτωση εντός των επόμενων εβδομάδων οι υπηρεσίες της ΔΕΗ υπολογίζουν να έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή της ηλεκτρικής ισχύος των γραμμών και των 52 νομών, ώστε εντός του Δεκεμβρίου να ξεκινήσει η διαδικασία προσφορών σύνδεσης προς τους ενδιαφερόμενους».

Πανελλαδικός πρωταθλητής η Βοιωτία
Η καταγραφή δεν αφορά μόνο στις αγροτικές αιτήσεις αλλά στο σύνολο των αιτημάτων για φωτοβολταικά, παλαιά και νέα, κάθε είδους, για επιχειρήσεις, στέγες, χωράφια, κ.ά. Και σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο πως σε κάποιους νομούς προκύπτει μεγάλη συγκέντρωση φωτοβολταικής ισχύος : Πρωταθλητής είναι ο νομός Βοιωτίας με 450 μεγαβάτ που αντιστοιχούν σε 1.800 αιτήματα και με το μεγάλο ενδιαφέρον να εξηγείται από το γεγονός της γειτνίασής του με την Αθήνα, που έχει προσελκύσει πλήθος ιδιωτών και επιχειρήσεων. Ακολουθεί ο νομός Αιτωλοακαρνανίας με 250 μεγαβάτ ή 1400 αιτήματα και η Φθιώτιδα μαζί με την Ευρυτανία με 440 μεγαβάτ ή 1.100 αιτήματα.


ΠΗΓΗ: REPORTER

Τα σχέδια της Ευρώπης για τα βιοκαύσιμα οδηγούν σε κοινωνική και οικολογική καταστροφή


Νέα έκθεση αποδεικνύει ότι η μη βιώσιμη χρήση βιοκαυσίμων προκαλεί τεράστιες αυξήσεις των εκπομπών CO2 και μετατροπές γης . Τα σχέδια για αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία απαιτούν παγκοσμίως 69.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα νέων εκτάσεων για ενεργειακές καλλιέργειες και επιδεινώνουν τις κλιματικές αλλαγές αποκαλύπτει νέα έρευνα.


Σύμφωνα με την έρευνα, εάν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν αλλάξουν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία ενεργειακών καλλιεργειών σε γη που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για καλλιέργεια τροφίμων, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. Μια περιοχή ίση με τη διπλάσια έκταση του Βελγίου θα πρέπει να μετατραπεί σε χωράφια και φυτείες έως το 2020, θέτοντας δάση, οικοσυστήματα και φτωχές κοινότητες σε κίνδυνο.
 
Για πρώτη φορά η νέα αυτή έρευνα αναλύει τη χρήση των βιοκαυσίμων στα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [2] και καταλήγει ότι:
·         Η Ευρώπη σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τη χρήση βιοκαυσίμων μέχρι το 2020, όταν αυτά θα καλύπτουν το 9,5% των καυσίμων για μεταφορές. Το 92% των βιοκαυσίμων θα προέρχονται από καλλιέργειες τροφίμων.
·         Εάν λάβει κανείς υπόψη την έμμεση αλλαγή χρήσης της γης, τα βιοκαύσιμα θα εκλύουν 27 με 56 εκατομμύρια τόνους αερίων του θερμοκηπίου επιπλέον κάθε χρόνο, ποσότητα που ισοδυναμεί με 12 με 26 εκατομμύρια νέα αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης μέχρι το 2020.
·         Εάν δεν ενσωματωθούν αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας, τα επιπλέον βιοκαύσιμα που θα χρησιμοποιήσει η Ευρώπη την επόμενη δεκαετία θα είναι κατά μέσο όρο 81 με 167% χειρότερα για το κλίμα από τα ορυκτά καύσιμα.
    
Σύμφωνα με τα σχέδια, πέντε χώρες θα είναι υπεύθυνες για πάνω από τα δύο τρίτα της αύξησης των εκπομπών: Βρετανία (13,3), Ισπανία (9,5), Γερμανία (8,6), Ιταλία (5,3) και Γαλλία (3,9) προβλέπεται να παράξουν μέχρι 40,6 εκατομμύρια τόνους επιπλέον CO2 το χρόνο. Η Ελλάδα προτίθεται να καλύψει κατά 100% τις ανάγκες της σε βιοκαύσιμα από συμβατικά βιοκαύσιμα (πρώτης γενιάς), από τα οποία θα εισάγει το 65 με 70%. Η έκθεση εκτιμά ότι αυτό θα προκαλέσει έμμεση αλλαγή χρήσης γης ίση με το 8 με 10% της καλλιεργήσιμης γης της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που θα προκύψουν από την έμμεση αλλαγή χρήσης της γης ισοδυναμούν με τις εκπομπές από 650.000 με 1 εκατομμύριο επιπλέον αυτοκίνητα, δηλαδή μέχρι και 2,28 εκατομμύρια τόνους CO2 το χρόνο.
«Η έκθεση δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: αν η Ευρώπη δεν υιοθετήσει αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας στη νομοθεσία της, τα βιοκαύσιμα θα επιδεινώσουν τα προβλήματα που καλούνται να λύσουν. Δάση και οικοσυστήματα θα καταστραφούν σε πολύ μεγάλη έκταση για να τροφοδοτήσουν τα αυτοκίνητά μας. Τα βιοκαύσιμα θα προκαλέσουν τέτοιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που θα καταλήξουν να είναι χειρότερα από τα ορυκτά καύσιμα», τόνισε ο Δημήτρης Ιμπραήμ, συντονιστής εκστρατειών στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.
 
“Τα βιοκαύσιμα δεν αποτελούν λύση φιλική ούτε για τους ανθρώπους των αναπτυσσόμενων χωρών, ούτε για το περιβάλλον. Η ΕΕ ουσιαστικά σχεδιάζει να δώσει σε εταιρείες μια λευκή επιταγή για να συνεχίζουν να αρπάζουν γη από τους φτωχούς του κόσμου για να καλλιεργήσουν βιοκαύσιμα και για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων μας αντί τα στομάχια των φτωχών αγροτών. Οι πολιτικές της ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως στην Αφρική όπου για πολλούς η τροφή δεν είναι εξασφαλισμένη», επεσήμανε η Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου, Διευθύντρια Πολιτικής και Εκστρατειών της ActionAid Ελλάς.  
 
Οι ΜΚΟ καλούν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσουν άμεσα τις πραγματικές επιπτώσεις των βιοκαυσίμων στις κλιματικές αλλαγές και στην εξασφάλιση επαρκούς τροφής στις αναπτυσσόμενες χώρες και να θέσουν ως προτεραιότητα την ενεργειακή αποδοτικότητα στις μεταφορές. Η νέα νομοθεσία πρέπει να λάβει υπόψη το πραγματικό ενεργειακό αποτύπωμα των βιοκαυσίμων εισάγοντας παράγοντες για την έμμεση αλλαγή στη χρήση γης και να ενσωματώσει αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας.
 
Η έρευνα, που έγινε μετά από πρωτοβουλία περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών ΜΚΟ, περιλαμβάνει την έμμεση αλλαγή στη χρήση γης που θα προκαλέσει η χρήση βιοκαυσίμων, καθιστώντας την έτσι την πιο ρεαλιστική εκτίμηση που έχει γίνει σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις που θα έχουν οι στόχοι των βιοκαυσίμων της ΕΕ στον κόσμο. Τα στοιχεία αυτά έρχονται στο φως σε μία κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή πολιτική για τα βιοκαύσιμα, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του χρόνου, θα συντάξει αναφορά για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει και θα μειώσει αυτές τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

ΠΗΓΗ: GREENPEACE
 

11/11/10

"Εκρηξη" στα... λαϊκά φωτοβολταϊκα

Πέρυσι τέτοιο καιρό στην αρμόδια διεύθυνση διαχείρισης δικτύου της ΔΕΗ υπήρχε καταγεγραμμένο να λειτουργεί μόλις 1 φωτοβολταϊκό σε στέγη. Την ίδια περίοδο εκκρεμούσαν 34 αιτήσεις, με τη συνολική ισχύ να αντιπροσωπεύει μόλις 525,4 kW.
Ένα χρόνο μετά, το τοπίο έχει ανατραπεί άρδην, το ενδιαφέρον του απλού κόσμου να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό στη στέγη ή την ταράτσα του σπιτιού του είναι μεγάλο και η αγορά έχει πάρει φωτιά.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της αρμόδιας διεύθυνσης της ΔΕΗ, οι προσφορές σύνδεσης που έχουν δοθεί φτάνουν τις 2.734 και αντιστοιχούν σε ισχύ 23MW, ενώ ήδη βρίσκονται σε λειτουργία 414 φωτοβολταϊκά σε στέγες με ισχύ 3,33MW. Δηλαδή από τον Αύγουστο (228 φ/β ισχύος 1,813MW) έχουμε 44,9% αύξηση του αριθμού των νέων εγκαταστάσεων και 45,5% αύξηση της ισχύος.
Το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στις στέγες με βάση την πρόσφατη απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τ. Μπιρμπίλη, εξαιρέθηκε από τα όρια της κατανομής των ΑΠΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας να έρθουν πιο κοντά στις ΑΠΕ οι απλοί πολίτες.  Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες θεωρούνται ως ο καλύτερος «πρεσβευτής» των ΑΠΕ καθώς βοηθούν τους πολίτες να νιώσουν ότι συνεισφέρουν στους στόχους της προστασίας του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα συνεισφέρουν ένα μικρό συμπληρωματικό εισόδημα. Επίσης ενισχύουν τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς για να γίνει εγκατάσταση φ/β σε στέγη, πρέπει το κτίριο υποχρεωτικά να έχει εγκατάσταση ΑΠΕ για τις ανάγκες σε ζεστό νερό (ηλιακός θερμοσίφωνας, ηλιοθερμικό κλπ).

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην πρόσφατη εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «χτίζοντας το μέλλον», οι εκπρόσωποι των φωτοβολταϊκών, που κατά το παρελθόν είχαν έρθει για αρκετά ζητήματα σε ευθεία σύγκρουση με το ΥΠΕΚΑ, στην κυριολεξία εκθείασαν το ελληνικό πρόγραμμα φ/β στις στέγες, χαρακτηρίζοντάς το, ως πρόγραμμα «υπόδειγμα» σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ευνοϊκή τιμή (0,55 ευρώ ανά κιλοβατώρα) που υφίσταται σήμερα θα ισχύσει για τα φ/β που θα συνδεθούν σε όλη τη διάρκεια του 2011 και η τιμή αυτή κλειδώνει για όλη τη διάρκεια της 20ετούς σύμβασης.  Από το 2012 και μετά θα υπάρχουν μειώσεις 5% ανά έτος στην τιμή. Όπως τονίζουν στο Capital.gr ανώτατες πηγές του ΥΠΕΚΑ, το πρόγραμμα αυτό αλλά και τα όσα προβλέπει για την τιμολόγηση της ενέργειας, δεν πρόκειται επ’ ουδενί να τροποποιηθούν καθώς ήδη κρίνονται ως εξαιρετικά επιτυχημένα.


ΠΗΓΗ: CAPITAL Πηγή:www.capital.gr

9/11/10

Μπελάδες από Καλλικράτη για τα ...αιολικά πάρκα


Μια πλευρά του Καλλικράτη που, ομολογουμένως, δεν είχαμε σκεφτεί, φέρνει στο φως επιστολή της Ρυθμιστικής  Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προς την κ. Τίνα Μπιρμπίλη, από την οποία  ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με το τι πρέπει να ισχύσει ως προς την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στους ενοποιούμενους δήμους. 
Κοινώς, πόσες ανεμογεννήτριες  πρέπει να στηθούν εντός των νέων γεωγραφικών ορίων που προβλέπει  για συγκεκριμένους δήμους το σχέδιο “Καλλικράτης”...
Τι συμβαίνει ακριβώς; Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 της ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδου πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.»:
• Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Περιοχής Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 1,05 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα)
• Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους Δήμους Μονεμβασίας, Αραχώβης, Καρπενησίου και Καρύστου που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα) και
• Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Περιοχής Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,66 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα).


Κενό  του νόμου!
Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία με την εφαρμογή του  ν.3851/2010, συνενώνονται Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν  σε περιοχές με κοινό χαρακτηρισμό ως προς τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών (δηλ. Π.Α.Π. ή Π.Α.Κ. ή υψηλής τουριστικής  ανάπτυξης, κ.λπ.), μπορεί να θεωρηθεί ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στο νέο ευρύτερο Ο.Τ.Α. είναι αυτό που ορίζεται στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, αντίστοιχα.
Ωστόσο, στην ΡΑΕ διαπίστωσαν  ότι με το Πρόγραμμα Καλλικράτης  θα συνενωθούν και πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α, οι οποίοι εμπίπτουν σε περιοχές με διαφορετικό χαρακτηρισμό ως προς τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών, όπως για παράδειγμα ο νέος δήμος Μονεμβασίας, η εδαφική περιφέρεια του οποίου περιλαμβάνει εκτός από τον υφιστάμενο δήμο Μονεμβασίας και τους δήμους Μολάων, Ζάρακα, Ασωπού και Βοιών.
Το μπέρδεμα προκύπτει  από δεδομένα όπως ότι το μέγιστο  επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στο  Δήμο Μονεμβασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4%, ενώ στους δήμους Μολάων, Ζάρακα και Βοιών (εμπίπτουν σε Π.Α.Π.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, στο δε δήμο Ασωπού (εμπίπτει σε Π.Α.Κ.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της έκτασης!
Αντίστοιχη περίπτωση  συνιστά ο νέος δήμος Καρύστου, η εδαφική περιφέρεια του οποίου περιλαμβάνει εκτός από τον υφιστάμενο δήμο Καρύστου και τους δήμους Στυρέων, Μαρμαρίου, καθώς επίσης και την κοινότητα Καφηρέως. Όλοι οι καταργούμενοι δήμοι εμπίπτουν σε Π.Α.Π. με το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών να μην υπερβαίνει το 8%, με εξαίρεση το δήμο Καρύστου για τον οποίο ορίστηκε μέγιστο ποσοστό 4% λόγω της υψηλής τουριστικής ανάπτυξης.
Ανάλογα παραδείγματα είναι και οι νέοι δήμοι Διστόμου και Καρπενησίου, όπου οι καταργούμενοι  σε αυτούς δήμοι εμπίπτουν σε περιοχές με διαφορετικό χαρακτηρισμό.
Με δεδομένο ότι μετά τις 16 Νοεμβρίου η Αρχή ξεκινά την αξιολόγηση αιτήσεων γαι χορήγηση αδειών παραγωγής για σχέδια που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νέου νόμου για τις ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, σε σχετική επιστολή προς την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επισημαίνεται ότι “η Ρ.Α.Ε. οφείλει να προβεί έγκαιρα σε εκ νέου υπολογισμό των στοιχείων που απαιτούνται για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής σε αιολικούς σταθμούς μετά την 1.1.2011, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές που επέρχονται στους Ο.Τ.Α. με το Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

Με  άλλα τρέχει, τώρα, η  Τίνα...
Και η ΡΑΕ ζητά από την κα Μπιρμπίλη επίλυση του ζητήματος το συντομότερο δυνατό! Αυτή η επίλυση, πάντως, δεν μπορεί να έλθει νωρίτερα από την Παρασκευή, καθώς η υπουργός σήμερα ταξιδεύει για Βρυξέλες προκειμένου να συναντήσει τον Επίτροπο Ανταγωνισμού (είναι ο γνωστός μας από την ενασχόλησή του με τα οικονομικά Χοακίν Αλμούνια) προκειμένου να τον πείσει να μην προχωρήσει η παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς το κρατικό μονοπώλιο της ΔΕΗ στην χρήση του λιγνίτη (υποστηρίζεται ότι) θα λυθεί με τρόπο που θα εξυπηρετεί τους κανόνες του ανταγωνισμού.


ΠΗΓΗ : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

4/11/10

Πυρετός κέρδους για φωτοβολταϊκά

Σε «κόκκινο ποτάμι» έχει εξελιχθεί το ενδιαφέρον των ιδιωτών κάθε είδους και κάθε μορφής που θέλουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. 
Ως σήμερα, από τις φρούδες ελπίδες εύκολου και γρήγορου πλουτισμού που καλλιεργήθηκαν, έχουν κατατεθεί συνολικά περίπου 32.500 αιτήσεις από επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες και οικιακούς καταναλωτές (οι τελευταίοι για κυψέλες σε στέγες), ενώ στο οικονομικό επιτελείο μιλούσαν για περίπου 15.000 κατά μέγιστον!
Μάλιστα οι αιτήσεις αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 5.500 Μεγαβάτ στην υποθετική περίπτωση που υλοποιούνται όλες, ενώ η συνολική ενεργειακή ισχύς μέσα στην Ελλάδα είναι 11.000 μεγαβάτ. Ο στόχος για φωτοβολταϊκά το 2020 είναι 2.200 μεγαβάτ.
Από το «φρακάρισμα» των φωτοβολταϊκών ξεφεύγουν μόνον τα φωτοβολταϊκά σε στέγες, που εξακολουθούν να δέχονται αιτήσεις από ιδιώτες ή από διαχειριστές πολυκατοικιών με κανονική ροή εγκατάστασης.
Οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά σε στέγες που γίνονται σήμερα θα ενεργοποιηθούν από την επόμενη χρονιά, οπότε η επιδότηση θα είναι μικρότερη, αφού κάθε χρόνο μειώνεται.
Οι υπόλοιπες αιτήσεις του καλοκαιριού όμως από επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα πρέπει να περιμένουν να τελειώσει πρώτα η αξιολόγηση των αγροτικών φακέλων που έχουν προτεραιότητα για να έρθει η σειρά τους, άρα θα περιμένουν τρεις και τέσσερις μήνες, οπότε θα ξεκινήσουν το 2011, αλλά άγνωστο πότε ακριβώς.
Τέλος, να υπενθυμιστεί ότι, όπως έχει γράψει «Το Βήμα», οι υπάλληλοι της ΔΕΗ, λόγω των χιλιάδων φακέλων που συσσωρεύονται στα γραφεία τους προς εξέταση, κάνουν ένα είδος λευκής απεργίας, διαμαρτυρόμενοι για τον αδικαιολόγητο φόρτο, τον οποίο αποδίδουν σε «προχειρότητα του υπουργείου», όπως λένε χαρακτηριστικά.


ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ